Rundstricknadel - Bambus mit Goldseil

378_B.jpg
CHF / Stk. inkl. MwSt.
0.00
Anzahl: Stk.

Nadelvarianten

Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.1001
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.1002
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.1003
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.1004
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.1005
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.1006
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.1007
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.1008
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.1009
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.101
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.1011
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.1012
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.1013
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.10
Art.-Nr. 378.1014
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.12
Art.-Nr. 378.1015
CHF / Stk. inkl. MwSt.
15.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 100cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.102
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.1201
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.1202
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.1203
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.1204
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.1205
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.1206
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.1207
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.1208
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.1209
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.121
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.1211
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.1212
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.1213
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.10
Art.-Nr. 378.1214
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.12
Art.-Nr. 378.1215
CHF / Stk. inkl. MwSt.
15.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 120cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.122
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.1501
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.1502
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.1503
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.1504
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.1505
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.1506
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.1507
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.1508
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.1509
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.151
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.1511
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.1512
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.1513
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.10
Art.-Nr. 378.1514
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.12
Art.-Nr. 378.1515
CHF / Stk. inkl. MwSt.
15.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 150cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.152
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.4001
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.4002
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.4003
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.4004
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.4005
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.4006
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.4007
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.4008
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.4009
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.401
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.4011
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.4012
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.4013
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 40cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.402
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.5001
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.5002
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.5003
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.5004
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.5005
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.5006
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.5007
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.5008
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.5009
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.501
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.5011
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.5012
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.5013
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 50cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.502
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.6001
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.6002
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.6003
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.6004
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.6005
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.6006
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.6007
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.6008
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.6009
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.601
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.6011
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.6012
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.6013
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.10
Art.-Nr. 378.6014
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.12
Art.-Nr. 378.6015
CHF / Stk. inkl. MwSt.
15.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 60cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.602
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.2.5
Art.-Nr. 378.8001
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.3
Art.-Nr. 378.8002
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.3.25
Art.-Nr. 378.8003
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.3.5
Art.-Nr. 378.8004
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.30
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.3.75
Art.-Nr. 378.8005
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.4
Art.-Nr. 378.8006
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.4.5
Art.-Nr. 378.8007
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.5
Art.-Nr. 378.8008
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.5.5
Art.-Nr. 378.8009
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.6
Art.-Nr. 378.801
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.7
Art.-Nr. 378.8011
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.8
Art.-Nr. 378.8012
CHF / Stk. inkl. MwSt.
12.75
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.9
Art.-Nr. 378.8013
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.10
Art.-Nr. 378.8014
CHF / Stk. inkl. MwSt.
13.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.12
Art.-Nr. 378.8015
CHF / Stk. inkl. MwSt.
15.00
Anzahl: Stk.
Bambus Rundstricknadel 80cm/Nr.6.5
Art.-Nr. 378.802
CHF / Stk. inkl. MwSt.
9.75
Anzahl: Stk.
Shop: Rent-a-Shop.ch